Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtne­mer worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voor­waar­den welke door opdrachtnemer uitdrukke­lijk en schrifte­lijk dienen te zijn bevestigd.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtne­mer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk­zaamhe­den;
  • opdrachtnemer: V.O.F. Werkhouding+
  • overeenkomst: de opdracht inzake het leveren van goederen en/of diensten door opdrachtnemer;
  • bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschik­king gestelde gege­vens en goederen, waaronder stukken en gegevensdra­gers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdracht­nemer vervaar­digde goederen, waaronder stukken en gegevens­dragers.


Aanbieding / offerte
Elke van opdrachtnemer uitgegane aanbieding of offerte is vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld..

Overeenkomst
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschik­ten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door opdrachtne­mer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt gepresteerd boven hetgeen in de opdrachtbevesti­ging is vastgelegd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Bescheiden opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtne­mer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtge­ver aan de in het vorige lid genoemde ver­plichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde bij opschortingsrecht, aan deze geretourneerd.

Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Geheimhouding en exclusiviteit
Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegen­over derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten

Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt, produceert of heeft geproduceerd, in het kader van de uitvoe­ring van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveel­voudigen, te openbaren of te exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer en dit laatste slechts nadat opdrachtnemer hiervan is geïnformeerd.

Overmacht
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toere­ken­bare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplich­tingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen, zonder dat hij tot enige schadever­goeding gehouden zal zijn.

Opdrachtgever heeft het recht, ingeval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellij­ke ingang schrifte­lijk op te zeggen.

Honorarium
Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamhe­den op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruike­lijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamhe­den ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakel­de derden, wordt inclusief de eventueel verschul­digde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Betaling
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na de factuurda­tum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze zonder enig recht op korting of schuldverge­lijking.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdracht­nemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestel­ling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelij­ke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtne­mer heeft.

De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdracht­gevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuur­bedrag.

Aansprakelijkheid
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoor­lij­ke uitvoering van de opdracht, is de aansprake­lijk­heid van opdrachtne­mer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verze­kerd; de aanspra­kelijkheid reikt echter nimmer verder dan de gefactureerde waarde van het betreffende gedeelte van de overeenkomst.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregel­de gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprake­lijk.

Opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht, indien en voor zover moge­lijk, de schade van opdrachtge­ver ongedaan te maken.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens de uitvoering van de opdracht en tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtge­ver, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Inzet van derden
Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

Opzegging dient schriftelijk en aangetekend aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemoti­veerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstan­digheden in het belang van de wederpartij eisen.

Opschortingsrecht
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle direct opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepas­sing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kanton­rechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tucht­rechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

 

 

      werkhoudingplus Thuis werken      

 

 

 

links